Още 5.00лв подарък за покупки над 100.00лв с код: VELIKDEN

Политика за личните данни

Лични данни на потребителя

 1. Онлайн магазин www.spalnobelio.bg представлявано от ДРУЖЕСТВОТО - „Спално Бельо БГ 2016" ЕООД регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205622862 държи да запознае потребителите си с политиката на личните данни, която води , за да са максимално информирани, за какво и как се обработват тяхните данни.
 2. Онлайн магазинът е в съотвествие с европейските и български правните норми произтичащи от Закон за защита на личните данни , GDPR – Регламент на ЕС 2016/679 , както и други източници на правото засягащи личните данни на потребителя и имащи правна сила на границите на Република България.
 3. Политиката за поверителност, която дружеството е изготвило е в съотвествие с общите условия на онлайн магазина, но не е част от тези общи условия. В следващите редове и точки детайлно ще опишем какви лични данни биват обработвани , кога е необходимо предоставяне на информация на трети лица.
 4. www.spalnobelio.bg събира данните на потребителите, за да предлага и продава своите стоки на интернет потребителите.
 5. ДЕФИНИЦИИ
 • Лични данни – всяка информация , която е нужна, за да идентифицира дадено физическо лице т.е имена , ЕГН ( Единен граждански номер ) , телефонен номер , личен адрес , местонахождение.
 • Специални лични данни – всякакъв вид данни свързани с расата , пола , етнически произход , религиозни , политически насочености , сексуална насоченост , членство в организации и др.
 • Регламент -  GDPR – Регламент на ЕС 2016/679 е първоизточник на право относно личните и потребителски данни на потребителите покриващ границите на Европейския съюз.
 1. Защо обработваме лични данни ?
 • ДРУЖЕСТВОТО събира личните данни само и единствено за протичане на нормалната му трудова и търговска дейност. Всички наши действие са напълно в рамките на българските и европейски правни норми.
 • Личните Ви данни са ни необходими, за да обработваме вашите поръчки, заявки, запитвания относно предлаганите от нас продукти
 • Изготвяне на оферти, предложения, договори за сътрудничество и работа с ДРУЖЕСТВОТО
 • Отговаряна на запитвания и правилно обслужване
 • Рекламни, маркетингови данни кампании, които провеждаме, за да рекламираме нашите продукти, услуги.
 • Изготвяне на статистики целящи да доведат до повишение на нашите продажби и клиенти.
 • Изготвяне на статистики за по-добра отчетност и функциониране на онлайн магазина.
 • С цел сигурност – предпазване на вируси , атаки от трети лица целящи информация до нашата база данни

В някои случаи лични данни биват обработвани и, за да се спазват някои законови изискавния като:

 • Изпълнение на задължения във връзка със Закон за защита на потребителите по повод продажбата от разстояние
 • Предоставяне на информация на Комисия за защита на потребителя и други трети лица предвидени в Закон за защита на потребителя.
 • Предоставяне на информация на Комисия за защита на личните данни във връзка Регламент на ЕС 2016/679 , Закон за защита на личните данни, а също така и други правни източници действащи на границите на Европейския съюз и Република България
 • Предоставяне на информация във връзка Закон за счетоводството , Кодекс на труда , Данъчно-осигителен процесуален кодекс
 • Информация необходима на съд, прокуратура и др. Трети лица във връзка съдебно и досъдебно производство.
 1. Лични данни, които са ни необходими за протичане на работния процес на онлайн магазина:
 • Три имена на потребителя
 • Единен граждански номер или личен номер на чужд гражданин
 • Постоянен адрес
 • Други необходими данни при сключване на договр
 • Други необходими данни при изпращане на оферта
 • Данни за изпълнение и доставка на поръчка от онлайн магазина
 • Данни за връзка с клиентите – имейл , телефон и др. , по повод тяхно запитване, поръчка и др.
 • Необходими данни във връзка рекламация , връщане на стока и др. – адрес , три имена , телефон
 • Данни на физическо или юридическо лице за издаване на фактура или др. счетоводен документ

За нормалната работа и функциониране на онлайн магазина са необходими горепосочените данни, без тези данни www.spalnobelio.bg няма да може да осъществява продажба на стоките си.

 1. Обработка на личните данни на потребителя:

Личните данни на потребителя се използват само със съгласието на потребителя. Изключение правят случаите, когато личните данни са необходими за законните интереси на ДРУЖЕСТВОТО и/или на трети лица като: поддръжка и работа по нормалното функциониране на онлайн магазина , възникнали спорове , предотвратяване на злонамерени действия , разрешаване на технически проблеми и други проблеми по сигурността. В случаите, когато е необходима връзка с клиента по повод важен въпрос касаещ услуга. Вашите лични данни се обработват и по повод , сигнал , жалба , искане, осъществяване на закрила по съдебен ред във връзка интересите на ДРУЖЕСТВОТО , трети лица или други ползватели на сайта. За описаните цели е необходима обработка на лични данни без изричното съгласие на потребителя. Достъп до личните данни на потребителя имат и доставчици на стоки и услуги на дружеството с цел нормалната обработка на поръчка и нейното спедиране. Дружеството се задължава да пази личните данни на клиентите си и инструктира доставчиците на стоки и услуги използвайки данните само и единствено във връзка дейността на онлайн магазина ( продажба на стоки и маркетинг ).

 1. Съгласие на потребителя:

ДРУЖЕСТВОТО ще тълкува съгласието на потребителя спряно неговото волеизявление ( писмено , устно , с действие ) личните му данни да бъдат обработвани спряно целите на онлайн магазина. Същият може да се откаже личните му данни да бъдат използвани веднага след като промени своето мнение.

Субектът на лични данни следва да е на ясно т.е информиран за какво ще се използват данните му , а и че тези данни се използват. Не е налице съгласие за обработване на лични данни , когато потребителят е бил въведен в заблуда или под действието на натиск.

Данни на лица под 16г.  НЕ биват обработвани от ДРУЖЕСТВОТО , прави изключение , когато лицето е получило разрешение от родителите си спряно местното законодателство.

 1. Права на потребителя спряно неговите данни:
 • Да получи отговор дали личните му данни се обработват
 • Да получи отговор , кой ги обработва
 • Да получи отговор, защо тези данни се обработват
 • Да получи информация, как се обработват
 • Да получи информация , кой обработва личните му данни
 • Да получи информация за ДРУЖЕСТВОТО
 • Да може да коригира личните си данни по всяко едно време ( в най-честите случаи на допусната неточност , грешка или промяна на тези данни )
 • Да иска личните му данни да бъдат изтрити и да не бъдат използвани
 • Да направи възражение спряно обработката на неговите данни ,
 • Да поиска данните му да бъдат пазени , съхранявани , но не и да бъдат използвани
 • Да направи възражение пред кометентен орган ако смята , че е допусната неточност или има нарушение.
 • Да откажете данните да се обработват за маркетингови цели и проучвания

www.spalnobelio.bg цели да даде пълна прозрачност на потребителя относно пълната информация за личните му данни, всички субекти на лични данни могат да правят искания към ДРУЖЕСТВОТО, възражения към същото, възражения към регламентираните органи.

Исканията на потребителите могат да бъдат подавани на имейл адрес: info@spalnobelio.bg

За да бъде идентифициран потребителя и искането му да бъде прието от ДРУЖЕСТВОТО следва да съдъжа:

 • Три имена , ЕГН , телефонен номер или адрес.

Потребителят трябва да обоснове своето искане, за да получи адекватен отговор.

ДРУЖЕСТВОТО отказва отговор на искането в случай , че лицето не може да се идентифицира.

ДРУЖЕСТВОТО дава едномесечен срок за отговор на искането с опция този срок да се удължи с допълнителни два месеца при невъзможност искането да бъде обработено по-бързо. Лицето трябва да бъде информирано при удължаване срока. Лицето трябва да получи информация, каква е причината за удължаване на срока.

 1. Защита на потребителски данни

ДРУЖЕСТВОТО се отнася отговорно спряно данните на потребителя, прилагат се способи за сигурност и защита, за да се избегне неправомерен достъп до информация. Боравят с данни, само служителите , контрагентите на ДРУЖЕСТВОТО, които реално имат нужда от информацията, за да свършат своите задължения.

Достъп до данни се дава на трети лица ( доставчици на стоки и услуги ) само и единствено за целите на www.spalnobelio.bg и само и единствено след сключен договор/клауза, която гарантира сигурността на потребителя (например: изпращане на пратка от трето лице ( контрагент ) към клиент на дружеството). Данните биват съхранявани на:

 • Хартиен носител в ролята на папки заключени в шкаф
 • Флашка ( електронен носител ) заключена в шкаф
 • Компютърен сървър заклчен с парола
 1. Попадане на информация в трети лица

ДРУЖЕСТВОТО се задължава да информира лицата , съответните органи и да направи всичко по силите, за да предотврати злонамерени действия.

 1. Съхранение на потребителски данни

Личните данни ще бъдат в информационната база на ДРУЖЕСТВОТО до толкова до колкото позволява законодателят и биват ползвани от онлайн магазина за постигане на целите му. В някои случаи е необходими данните да се пазят, за по-дълъг период:

 • След прекратянване на договор и изчистване на парични и финансови задължения по Закон за електронните съобщения и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. – до 1г.
 • По Закон за счетоводството – до 11г.
 • По Закон за задълженията и договорите – до 5г.
 • Предоставяне на информация на съд или друг компетентен орган – до 5г.

Личните данни на потребителят не следва да бъдат изтрити при течащо съдебно , административно , изпълнително и всякакъв друг вид производство, който налага необходимост от ползването на данните.

 1. Допълнителна информация

Потребителските данни се предоставят на лица , организации , извън Европейския съюз и ЕО само в законосъобразните случаи. Като например:

 • Съдебен или друг орган поиска информация
 • По решение на Европейска комисия или Комисия за защита на личните данни
 • Предоставяне на данни на организация одобрена от Европейската комисия по повод Решение № 2010/87/ЕС
 • По повод споразумението Privacy Shield – изпращане на данни към Съединените Американски Щати
 • В случаите на промяна на собственост , потребителите ще бъдат своевременно информирани.
 • По повод трансфер на данни ( само след изрично съгласие дадено от потребителя )
 • По повод услуга от онлайн магазина изпълнявана от външно лице , дружество скрепена с договорни отношение с ДРУЖЕСТВОТО ( само след изрично съгласие дадено от потребителя )

„Спално Бельо БГ 2016" ЕООД регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205622862 може да променя , допълва текстовете по повод личните данни в следствие на нови разпоредби в законодателството ( българското и европейското ) , а също така и нови услуги , техники на ДРУЖЕСТВОТО.

Текствовете са действащи след публикуването им на www.spalnobelio.bg

ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ПОВОД ЛИЧНИТЕ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОТПРАВИТЕ НА:

Действащият надзорен орган по повод личните данни на потребителя:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

гр. София , ПК 1592 , бул. Цветан Лазаров 2 , тел. 029153518 , email: kzld@cpdp.bg , www.cpdp.bg